Goat Tying-Senior Girls-Friday thru Sunday - berniehudyma